Dokument RODO

Klauzula informacyjna ogólna o przetwarzaniu danych osobowych w ZWiK

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie ul. Brzegowa 69 A, 57-100 Strzelin.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com i nr tel. 513 644 118.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • w celu wykonania zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - art. Ust. 1 lit. c RODO,
  • dla celów dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • dla celów badania jakości świadczonych usług - art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy,
  • dla celów prowadzonej analizy i statystyki - art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  • w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek, organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym Administrator powierza dane na podstawie zawartych umów powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, w niektórych przypadkach również prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie tych danych jest:
  • obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa,
  • warunkiem zawarcia umowy w przypadku, gdy między stronami zawierana jest umowa,
  • dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.